Camping

 

รับจัดค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ ในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ ด้วยกระบวนการค่ายพักแรม ควบคุมโดยผู้ชำนาญการและจบสาขาตรงด้านการฝึกอบรมและจัดค่ายเยาวชน  

หลักสูตรที่มีให้บริการ

- Summer Camp , Day Camp ปิดภาคเรียน  บุตร หลานพนักงานภาครัฐ / เอกชน 

- ค่ายวิทยาศาสตร์ , Science Camp

- ค่ายคณิตศาสตร์  , Math Camp

- ค่ายภาษาอังกฤษ  , English Camp

- ค่ายภาษาไทย   การอ่าน  การเขียน  วรรณกรรม นิทาน การพูด ภาษาบันเทิง

- ค่ายสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

– ค่ายบูรณาการ  วิชาการ 

- ค่ายการคิด ทักษะการคิด 

- ค่ายผู้นำนักเรียน

- ค่ายยาเสพติด

- ค่ายโครงงาน

- ค่ายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ค่ายป่าชายเลน ป่าไม้

- ค่ายศิลปะ

- ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ รับน้องใหม่

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  นันทนาการต่าง ๆ                                        

- ค่ายกีฬา สุขภาพ

- ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาทุกสถานที่


  • c22.jpg
    อีกหนึ่งก้าวสำหรับด้านการอบรมสัมมนาพัฒนาเยาวชน “ค่ายวิทยาศาสตร์” รับจัดค่ายวิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวช...

  • c59.jpg
    พัฒนาการคิดด้วยกิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์” รับจัดค่ายคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ใช้ เรียนรู้ทักษะทางค่...

  • c13.jpg
    หลักสูตรให้บริการด้านการอบรมสัมมนาพัฒนาเยาวชนดังนี้ รับจัดค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ ในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ร่ว...