ค่ายบุตรหลานพนักงาน Sammer Camp ค่ายวิชาการ ทักษะชีวิตและค่ายอื่น ๆ

หลักสูตรให้บริการด้านการอบรมสัมมนาพัฒนาเยาวชนดังนี้

รับจัดค่ายพัฒนาเยาวชนทุกรูปแบบ ในและนอกสถานที่ พร้อมบริการจัดหาสถานที่สำหรับการฝึกอบรมในราคาเป็นกันเอง เน้นรูปแบบให้เยาวชนได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ ด้วยกระบวนการค่ายพักแรม ควบคุมโดยผู้ชำนาญการและจบสาขาตรงด้านการฝึกอบรมและจัดค่ายเยาวชน  

หลักสูตรที่มีให้บริการ

- Summer Camp , Day Camp ค่ายปิดภาคเรียน  บุตร หลานพนักงานภาครัฐ / เอกชน 

- ค่ายวิทยาศาสตร์ , Science Camp

- ค่ายคณิตศาสตร์  , Math Camp

- ค่ายภาษาอังกฤษ  , English Camp

- ค่ายภาษาไทย   การอ่าน  การเขียน  วรรณกรรม นิทาน การพูด ภาษาบันเทิง

- ค่ายสังคม ชุมชน ท้องถิ่น

ค่ายบูรณาการ  วิชาการ 

- ค่ายการคิด ทักษะการคิด 

- ค่ายผู้นำนักเรียน

- ค่ายยาเสพติด

- ค่ายโครงงาน

- ค่ายสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ค่ายป่าชายเลน ป่าไม้

- ค่ายศิลปะ

- ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ รับน้องใหม่

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  นันทนาการต่าง ๆ                                        

- ค่ายกีฬา สุขภาพ

- ท่องเที่ยว ทัศนศึกษาทุกสถานที่